کسی که بر مرکب شکیبایی سوار شود به پیروزی نهایی دست می يابد. حضرت علی (ع)

گروه ورتا هاست

ثبت دامنه آی آر و بین المللی

با مالکیت کاربر و کنترل پنل اختصاصی

ثبت تمامی پسوندهای دامنه با نازلترین قیمت و مالکیت کامل شما

  • 153 هزار تومان

  • 187 هزار تومان

  • 204 هزار تومان

  • 6 هزار تومان

  • 393 هزار تومان

  • 226 هزار تومان

لیست قیمت ثبت دامنه بین المللی

پسوند دامنهقیمت ثبتقیمت تمدیدقیمت انتقالقابلیت ثبتثبت درخواست
com.264,000 تومان264,000 تومان264,000 تومانثبت دامنه
org.362,000 تومان362,000 تومان362,000 تومانثبت دامنه
net.360,000 تومان360,000 تومان360,000 تومانثبت دامنه
info.451,800 تومان451,800 تومان451,800 تومانثبت دامنه
biz.481,800 تومان481,800 تومان481,800 تومانثبت دامنه
pro.486,300 تومان486,300 تومان486,300 تومانثبت دامنه
me.544,000 تومان544,000 تومان544,000 تومانثبت دامنه
co.838,500 تومان838,500 تومان838,500 تومانثبت دامنه
re.350,000 تومان350,000 تومان350,000 تومانثبت دامنه
us.272,600 تومان272,600 تومان272,600 تومانثبت دامنه
tk.925,000 تومان925,000 تومان925,000 تومانثبت دامنه
ca.590,000 تومان590,000 تومان590,000 تومانثبت دامنه
ru.350,000 تومان57,000 تومان350,000 تومانثبت دامنه
de.177,100 تومان177,100 تومان177,100 تومانثبت دامنه
at.407,900 تومان407,900 تومان407,900 تومانتومانثبت دامنه
cn.810,000 تومان810,000 تومان810,000 تومانثبت دامنه
nl.217,300 تومان217,300 تومان217,300 تومانثبت دامنه
eu.175,900 تومان175,900 تومان175,900 تومانثبت دامنه
it.275,000 تومان275,000 تومان275,000 تومانثبت دامنه
es.265,000 تومان265,000 تومان265,000 تومانثبت دامنه
in.357,100 تومان357,100 تومان357,100 تومانثبت دامنه
li.350,600 تومان350,600 تومان350,600 تومانثبت دامنه
uk.265,700 تومان265,700 تومان265,700 تومانثبت دامنه
fr.285,000 تومان285,000 تومان285,000 تومانثبت دامنه
cc.387,600 تومان387,600 تومان387,600 تومانثبت دامنه
si.350,000 تومان350,000 تومان350,000 تومانثبت دامنه
no.350,000 تومان350,000 تومان350,000 تومانثبت دامنه
pw.292,500 تومان292,500 تومان292,500 تومانثبت دامنه
by.350,000 تومان350,000 تومان350,000 تومانثبت دامنه
io.2,313,200 تومان2,313,200 تومان2,313,200 تومانثبت دامنه
sh.2,313,200 تومان2,313,200 تومان2,313,200 تومانثبت دامنه
tv.1,218,800 تومان1,218,800 تومان1,218,800 تومانثبت دامنه
vc.1,218,800 تومان1,218,800 تومان1,218,800 تومانثبت دامنه
com.co.387,600 تومان387,600 تومان387,600 تومانثبت دامنه
name.279,500 تومان279,500 تومان279,500 تومانثبت دامنه
xyz.387,600 تومان387,600 تومان387,600 تومانثبت دامنه
link.305,500 تومان305,500 تومان305,500 تومانثبت دامنه
top.295,000 تومان295,000 تومان295,000 تومانثبت دامنه
cloud.628,900 تومان628,900 تومان628,900 تومانثبت دامنه
asia.419,300 تومان419,300 تومان419,300 تومانثبت دامنه
win.949,400 تومان949,400 تومان949,400 تومانثبت دامنه
club.475,300 تومان475,300 تومان475,300 تومانثبت دامنه
art.377,400 تومان377,400 تومان377,400 تومانثبت دامنه
men.837,700 تومان837,700 تومان837,700 تومانثبت دامنه
bid.949,400 تومان949,400 تومان949,400 تومانثبت دامنه
vip.486,300 تومان486,300 تومان486,300 تومانثبت دامنه
tel.436,300 تومان436,300 تومان436,300 تومانثبت دامنه
dev.461,100 تومان461,100 تومان461,100 تومانثبت دامنه
pet.485,100 تومان485,100 تومان485,100 تومانثبت دامنه
city.608,200 تومان608,200 تومان608,200 تومانثبت دامنه
tips.631,300 تومان631,300 تومان631,300 تومانثبت دامنه
app.555,800 تومان555,800 تومان555,800 تومانثبت دامنه
best.516,000 تومان516,000 تومان516,000 تومانثبت دامنه
mobi.208,300 تومان208,300 تومان208,300 تومانثبت دامنه
group.608,200 تومان608,200 تومان608,200 تومانثبت دامنه
gift.632,500 تومان632,500 تومان632,500 تومانثبت دامنه
news.730,000 تومان730,000 تومان730,000 تومانثبت دامنه
family.730,000 تومان730,000 تومان730,000 تومانثبت دامنه
video.730,000 تومان730,000 تومان730,000 تومانثبت دامنه
website.722,800 تومان722,800 تومان722,800 تومانثبت دامنه
studio.730,000 تومان730,000 تومان730,000 تومانثبت دامنه
live.730,000 تومان730,000 تومان730,000 تومانثبت دامنه
bz.828,800 تومان828,800 تومان828,800 تومانثبت دامنه
cat.350,000 تومان350,000 تومان350,000 تومانثبت دامنه
plus.949,400 تومان949,400 تومان949,400 تومانثبت دامنه
media.949,400 تومان949,400 تومان949,400 تومانثبت دامنه
money.949,400 تومان949,400 تومان949,400 تومانثبت دامنه
photo.949,400 تومان949,400 تومان949,400 تومانثبت دامنه
blog.890,000 تومان890,000 تومان890,000 تومانثبت دامنه
cafe.949,400 تومان949,400 تومان949,400 تومانثبت دامنه
chat.949,400 تومان949,400 تومان949,400 تومانثبت دامنه
coffee.972,600 تومان972,600 تومان972,600 تومانثبت دامنه
help.632,500 تومان632,500 تومان632,500 تومانثبت دامنه
land.949,400 تومان949,400 تومان949,400 تومانثبت دامنه
market.949,400 تومان949,400 تومان949,400 تومانثبت دامنه
sale.949,400 تومان949,400 تومان949,400 تومانثبت دامنه
school.949,400 تومان949,400 تومان949,400 تومانثبت دامنه
site.949,400 تومان949,400 تومان949,400 تومانثبت دامنه
fit.487,100 تومان487,100 تومان487,100 تومانثبت دامنه
life.949,400 تومان949,400 تومان949,400 تومانثبت دامنه
ws.923,800 تومان923,800 تومان923,800 تومانثبت دامنه
shop.1,006,300 تومان1,006,300 تومان1,006,300 تومانثبت دامنه
tech.1,681,900 تومان1,681,900 تومان1,681,900 تومانثبت دامنه
store.1,932,200 تومان1,932,200 تومان1,932,200 تومانثبت دامنه
bio.1,876,100 تومان1,876,100 تومان1,876,100 تومانثبت دامنه
vote.2,105,000 تومان2,105,000 تومان2,105,000 تومانثبت دامنه
host.3,046,900 تومان3,046,900 تومان3,046,900 تومانثبت دامنه
travel.350,000تومان350,000تومان350,000تومانثبت دامنه
audio.4,363,100 تومان4,363,100 تومان4,363,100 تومانثبت دامنه
jobs.5,205,000 تومان5,205,000 تومان5,205,000 تومانثبت دامنه
hosting.949,400 تومان949,400 تومان949,400 تومانثبت دامنه
center.608,200 تومان608,200 تومان608,200 تومانثبت دامنه
gallery.608,200 تومان608,200 تومان608,200 تومانثبت دامنه
institute.608,200 تومان608,200 تومان608,200 تومان
network.608,200 تومان608,200 تومان608,200 تومانثبت دامنه
photos.608,200 تومان608,200 تومان608,200 تومانثبت دامنه
university.1,583,200 تومان1,583,200 تومان1,583,200 تومانثبت دامنه
expert.1,583,200 تومان1,583,200 تومان1,583,200 تومانثبت دامنه
software.838,500 تومان838,500 تومان838,500 تومانثبت دامنه
tools.949,400 تومان949,400 تومان949,400 تومانثبت دامنه
services.949,400 تومان949,400 تومان949,400 تومانثبت دامنه
academy.838,500 تومان838,500 تومان838,500 تومانثبت دامنه
accountant.949,400 تومان949,400 تومان949,400 تومان
download.949,400 تومان949,400 تومان949,400 تومانثبت دامنه
games.502,900 تومان502,900 تومان502,900 تومانثبت دامنه

توجه: مشتری گرامی با توجه به نوسانات نرخ ارز در پایان هر هفته نرخ دامین برروز رسانی می شود.

لیست قیمت ثبت دامنه آی آر

پسوند دامنهقیمت ثبت و تمدید یک ساله قیمت ثبت و تمدید پنج ساله قابلیت ثبتثبت درخواست
ir.6,000 تومان17,000 تومانثبت دامنه
co.ir.10,000 تومان17,000 تومانثبت دامنه
ac.ir.10,000 تومان17,000 تومانثبت دامنه
id.ir.10,000 تومان17,000 تومانثبت دامنه
net.ir.10,000 تومان17,000 تومانثبت دامنه
sch.ir.10,000 تومان17,000 تومانثبت دامنه
gov.ir.10,000 تومان17,000 تومان
org.ir.10,000 تومان17,000 تومان

آیا نیاز به پشتیبانی دارید ؟

شما می توانید هر زمان در خصوص ثبت ؛ تبدید و انتقال دامنه با کارشناسان ما در واحد پشتیبانی دامنه ارتباط برقرار کنید.